Onkel Toms stuga

Rikast är den vars nöjen kostar minst

Meny Stäng

Behövs barnförsäkringar?

Behövs barnförsäkringar och i så fall hur väljer vi bästa barnförsäkring? Så kallade försäkringsexperter, som inte har annat intresse än att sälja försäkringar, verkar anse det, vilket du bland annat kan läsa om på hos SVT plus. I just det här exemplet så framför ”experten” åsikten att försäkringens viktigaste motiv är att säkra en ekonomisk framtid åt ett barn som drabbats av en olycka. Alltså att säkra ersättning till olycksbarnet som vuxen. Det som i försäkringssammanhang kallas skydd mot ”ekonomisk invaliditet”. Men många barnförsäkringar skjuter mycket bredare.

Om du skulle komma i ekonomisk knipa så att kronofogden styr över dina pengar så är deras svar på frågan om barnföräkringar behövs ett absolut nej! Som en intressant motpol.

Konsumenternas.se publicerade en jämförelse mellan barnförsäkringar igår (28/10 2016) vilket vi ska använda som grund för våra diskussioner. Där ser du att en av de områden de bedömt är just ekonomisk invaliditet men att det finns många fler aspekter när vi utvärdera behovet av barnförsäkringar samt vad en försäkring faktiskt erbjuder.

behövs barnförsäkringar

Konsumenternas.se – jämförelse barnförsäkringar publicerad 20/10 2016. Tabellen är intressant men behövs barnförsäkringar?

Medicinsk invaliditet (så som diabetes typ 2) och ekonomisk invaliditet (så som påverkad arbetsförmåga) är områden som är direkt kopplade till sjukdomen och dess långsiktiga konsekvenser för barnet som drabbas. Medan kolumn 3, 4 och 6 mer möter behovet av stöd direkt vid sjukdom och olycksfall.

behövs barnförsäkring

Det är knepigt att förstå skillnaden mellan olika former av invaliditetsersättningar i synnerhet för barn. Osäkerheten och oklarheten som finns kring försäkringar gör det inte lättare att se om det behövs barnförsäkringar. Saxat från Trygg-Hansa.

Jag slås av den stora spridningen i vad försäkringarna erbjuder och jag hittar inget på webplatsen konsumenternas.se som hjälper oss att utvärdera vad som är relevant och bra försäkringsskydd. Jag anser att det är en usel metod att försöka välja försäkringar ur ett sorts allmänt optimeringsperspektiv så jag skulle inte vilja ge tabellen för mycket tid, men jag kan inte låta bli att tycka att den är fascinerande.

Om du följer länken till konsumenternas.se ovan så kommer du se att de har ett mer avancerat stöd för dig som vill välja rätt försäkring givet dina behov men frågan om det överhuvud taget behövs barnförsäkringar berörs inte.  För att kunna besvara den frågan behöver du dels förstå hur vårt samhälle, du själv och försäkringarna fungerar. Samt vad alternativet eget sparande ger.

När jag tidigare skrivit om personförsäkringar så har jag inte studerat försäkringarna enligt tabellen ovan utan valt att studera behovet av finansiellt stöd kortsiktigt, det vill säga här och nu, och långsiktigt exempelvis när ett barn blir vuxet. Jag har också tittat på typfall som finns på exempelvis Trygg-Hansas hemsida. Jag har också undersökt hur vårt skattefinansierade system fungerar såväl teoretiskt som praktiskt då vi nyligen har ett barn med en kraftig tandskada.

Kortsiktigt behov

När olyckan och eländet drabbar oss så har barnen i Sverige ett fantastiskt gott skydd i form av vår allmänna sjuk och tandvård. Även vi föräldrar har förhållandevis gott stöd i vårt försäkringssystem men långvarig vård och närvaro hos vårt barn som genomgår långa och svåra behandlingar kan påverka familjens ekonomi negativt. Anpassningar av hem och inköp av hjälpmedel är också en del att beakta men även här finns stöd i vårt allmänna system för exempelvis handikappanpassning av hus och lokaler.

Värdet av exempelvis 40 000 kronor för att barnen fått cancer är svårt att bedöma vilket är ett exempel på engångsbelopp vid allvarlig diagnos. Jag anser att poster som inte täcker specifika behov i en försäkring endast är kostnadsdrivande och på gränsen till oetiska då det blir någon sorts sjukdomslotteri av det hela. Rätt många försäkringar i tabellen ovan saknar just denna typ av försäkringsskydd.

Jag tycker personligen att skyddet av privatekonomin här och nu är en av de viktigare delarna i en personförsäkring. Det är också det enklaste att utvärdera! Därför är kolumn 4 och 6 mest relevanta att studera ur detta perspektiv. Men om vi ser till frågan ”behövs barnförsäkringar” så är svaret i de flesta fall nej vad gäller kortsiktiga behov. Jag återkommer till varför längre ned.

 

 

Långsiktigt behov

Ett barn som drabbas av sjukdom eller olycka har ju inte hunnit så långt i sin karriär och därför är försäkringsbehovet långt fram i livet som experterna pekar på rätt obegripligt för mig. Hur vet vi ekonomiska värdet av ett amputerat ben för en femåring? Det kanske leder handikappet till att barnet i stället för ”grovis” blir läkare. Det är knappast en ekonomiskt problem.

Medicinsk invaliditet är ersättning för ”sveda och värk” och själva klassningen av skadan i sig innebär att arbetsförmågan inte påverkats. Värdet av den här typen av försäkring är därför också mycket oklart, och den erfarenhet vi har i släkten kring exempelvis diabetes typ 2 visar på att ersättningen lätt blir som en liten extrabonus på 18-årsdagen för att snart vara borta.

Men i den här kategorin finns det klassiska försäkringsbehovet som personförsäkringar från början adresserade som har med reducerad livsinkomst att göra. Lägg dock lite tid på några typfall i den försäkring du överväger och försök förstå vilken belopp du faktiskt säkrar i olika sammanhang. 20% av en miljon (invaliditetsgrad och försäkringsvärde används på detta sätt) är inte speciellt mycket pengar, som du ska se när vi går vidare.

Behövs barnförsäkringar och hur väljer vi?

Jag tycker metoden för att välja barnförsäkring är som följer:

  1. Identifiera behovet! Här ingår att avgör om beloppen som är relevanta verkligen kräver försäkring. Att försäkra sig mot saker som kostar mindre än ett däcksbyte på bilen eller ett cykelköp till barnen är vansinnigt ekonomiskt. Det är brus!
  2. Se vilka överlappande behov som finns. Detta krävs för att du ska kunna
  3. Identifiera om det redan är så att försäkring finns eller ”problemet” är täckt av ett andra säkerhetssystem du har satt på plats. Att din inkomst sjunker när du är borta från jobbet för att vårda ditt barn är ju samma ekonomiska risk som finns i egen sjukdom, arbetslöshet mm vilket du redan bör ha beaktat.
  4. Om nu behovet av ekonomiskt skydd kvarstår, se om du kan realisera det själv med sparande.
  5. Om du trots allt ser ett behov av barnförsäkring, välj rätt försäkring. Inte den billigaste eller den bästa, utan rätt!

När du gör jobbet ovan så måste du vara insiktsfull och ta ansvar som vuxen. Det innebär att du måste kunna göra en analys av fakta och att du törs fatta ett beslut. Du måste inse att även om du tecknar en barnförsäkring så kommer du inte försäkra ditt barn mot allt elände som kan drabba det. Varför ska du exempelvis försäkra en tumme om ditt barns liv kommer styras av koncentrationssvårigheter som inte täcks av försäkringar?

Jag rekommenderar dig att avstå barnförsäkring!

Vi har fyra barn, ingen är försäkrad! Det betyder inte att jag inte älskar mina barn eller att vi inte ser att vi eller våra bar har ett behov av ekonomiskt stöd om olyckan skulle vara framme. Våra val baseras på en analys av fakta och analys av alternativ till barnförsäkringar, nämligen eget sparande. Även personförsäkringarna för oss vuxna är borta ur vårt försäkringsskydd.

När vi summerade 2014 års utgifter så noterade vi att vi betalat i snitt 2000 kronor per månad i försäkringskostnader, då ingick inte våra livförsäkringar eftersom vi började föra kassabok efter att den kostnaden kommit det året. Så i praktiken så var våra försäkringskostnader något högre, säg 2 200 kronor per månad. Idag är samma kostnad cirka 500 kronor.

För oss innebär det 1 700 kronor i månaden i besparing på försäkringar som vi sparar tillsammans med övrigt sparande. De pengarna kan användas till barn som blir sjuka, våra arbetslöshetsförsäkring – vi har sagt upp facket och inkomstförsäkringen vi hade där – eller för att bekosta exempelvis frånvaro från jobbet vid vårdinsatser. Men vi håller inte pengarna åtskilda, vi använder våra sparade pengar som en säkerhet för framtiden, vilket reducerar försäkringsbehovet.

Det innebär också att vi är villiga att ta konsekvensen av en olycka med vår egen ekonomi. Det kan vara så att du kan men inte vill göra det. Jag anser det vara ett uselt argument till att kasta iväg pengar på försäkringar men jag vet att många tänker att ”inte ska vi behöva ställa in Thailandsresan för att någon blir sjuk”.

I praktiken innebär det här att vi är vårt eget försäkringsbolag, vilket var insikten under 2014 att vi faktiskt kunde vara. 1 700 kronor per månad – vilket inte inkluderar någon sakförsäkring – ger ett potentiellt sparande på mer än 20 000 kronor per år.

Eget sparande – pengar som är kvar

När du sparar själv så deltar inte du eller dina barn i diabeteslotteriet som barnförsäkringen tycks vara för vissa. Men pengarna är kvar, det är garanterad utdelning istället för lotteri! Låt oss se vad det innebär att spara 3 000 kronor per år och barn (250 kronor i månaden vilket svarar väl mot kostnaden för de bättre barnförsäkringarna) för en familj med två barn.

behövs barnförsäkringar

Eget sparande av försäkringspremier för två barn givet 4% årlig avkastning.

Efter cirka sju års eget sparande så har en familj med två barn 50 000 kronor i eget försäkringskapital. Det är synnerligen relevant pengabuffert om det skulle hända någon med någon i familjen. Samma familj har nästan 200 000 kronor när barnen är vuxna. Det räcker motsvarar försäkringsutbetalningen för vissa ganska allvarliga skador i de försäkringar som studerats i tabellen ovan. Att bara ta kostnaderna för två bra barnförsäkringar genererar över 20 år en signifikant summa pengar som rejält minskar behovet av barnförsäkring för det långsiktiga behovet. På sju år täcks det kortsiktiga behovet!

Men jag tycker vi ska gå ett steg längre. Många föräldrar sparar nämligen åt sina barn. I exemplet ovan så har jag räknat på samma försäkringskostnad som ovan plus ett månadssparande på 500 kronor per barn och månad.

behövs barnförsäkringar

Normalt barnsparande om 500 kr/per barn + försäkringspremier. Antagit 4% årlig avkastning.

Efter tre år har familjen i exemplet sparat samman 50 000 kronor. Slutgiltiga beloppet över 20 år är över 500 000 kronor. Med vanligt sparande plus den månatliga kostnaden för barnförsäkring så har en familj sparat samman motsvarande en mycket omfattande försäkringsutbetalning. Har man då ett barn som är totalt handikappat kan man styra om huvuddelen av detta belopp till den personen.

I vårt fall så är vi fyra barn plus att vi hade personförsäkringar och inkomstförsäkringar på oss vuxna. På mindre än tre år har vi sparat samman 50 000 kronor – motsvarande en utbetalning från inkomstförsäkringen – och efter 20 år har vi sparat samman mer än 600 000 kronor.

behövs barnförsäkringar

I vårt fall får vi följande tillväxt på vårt sparande om vi själva sparar våra försäkringspremier givet 4% årlig avkastning.

I vår familj har vi kommit fram till att svaret på frågan ”behövs barnförsäkringar” är nej! Med de kostnader som är förknippade med de personförsäkringar en familj har så går alldeles för fort att spara samman en buffert som täcker de kortsiktiga behoven i vår familj. För att skapa en buffert som kan hjälpa ett barn som blivit allvarligt drabbat av olycka eller sjukdom skapar vi en relevant summa pengar över tid.

 

 

Så behövs barnförsäkringar? Nej i många fall inte. Mycket av det som händer i en vanlig familjs liv är för små utgifter för att motivera försäkringar. Dock kan vi behöva förhålla oss till mer extrema händelser. Då räcker eget sparande väldigt långt och för oss ända fram.

Du hittar mer om det jag skrivit om försäkringar i kategorin Försäkringar.

Not, vi kommer se över livförsäkringarna under 2017 enligt samma princip som ovan.


Det är många som finner den här typen av inlägg provocerande. Samtidigt kommer många hamna på den här sidan då de sökt på sökordet ”behövs barnförsäkringar” eller motsvarande.  Nästan alla vi föräldrar behöver nämligen ta ställning till den här frågan och när vi gör det är vi ofta fyllda av faders- eller moderskänslor. Många tecknar försäkringarna innan barnen är födda och söker kanske information då.

Som fyrabarnsfar med den äldsta dottern på 12-år har jag fått lite mer distans till föräldraskapet. Så är det för många och då kommer man läsa det jag skrivit på ett annat sätt än den som läser detta innan första barnet. Lite distans skadar inte då ni funderar på om det behövs barnförsäkringar till era barn.

Förtydligande 30 oktober 2016
Kommentarerna till detta inlägg gör att jag måste förtydliga en sak. Flera av de som kommenterat tillskriver barnförsäkringen egenskaper den inte har eller som vilar på komplexa sammanhang. Syftet med inlägget var aldrig att förklara hur en försäkring fungerar men jag tog med tabellen som en indikation på hur stora skillnader det är mellan försäkringar för att belysa komplexiteten.

  1. Att spara samman 50 000 kronor som jag valt som exempel svarar väl mot det Trygg-Hansa angett som typiskt belopp i samband med diabetes typ 1 diagnos till föräldrarna. Då är det troligtvis den bästa försäkringen inom just det området du kan teckna. Mitt förslag till eget sparande motsvarar alltså ganska snabbt det bästa försäkringskydd du kan få!
  2. Astronomiska summor och livslånga utbetalningar är synnerligen ovanliga och maxbeloppen sätts av försäkringsbeloppen i försäkringen. Där rekommenderar konsumenternas.se ett värde om 1,3 MSEK (vissa bolag kan betala ut belopp över försäkringsbeloppet men detta kräver specifik analys av varje försäkring och case). Det vanliga är att delar av detta belopp betalas ut enligt tabeller som finns länkade till bland inlägget kommentarer. Dessutom reducerar vanligtvis försäkringsbolagen utbetalningarna om engångsbelopp för medicinsk invaliditet har betalats ut.
  3. Precis som jag antydde i inlägget så finns mekanismer kring ekonomisk invaliditet som gör att vissa delar är svårtolkade för barn som inte ens börjat yrkesutbilda sig.
  4. Försäkringarna är inte heltäckande! Det innebär exempelvis att tandskador kan täckas men att många vanliga skador, exempelvis om man bitit sönder en tand, inte säkert gör det.

Livet är tyvärr inte så lätt att det går att köpa en lösning på alla problem!

Läs gärna övriga inlägg om försäkringar i kategorin Försäkringar där jag tittar lite mer på olika försäkringsvillkor vi hade i vår försäkring och våra behov.